8, ఏప్రిల్ 2010, గురువారం

తాటాకు గొడుగు చాటున చిన్నారిమా పొలం లో పనిచేసే కులీ వాళ్ళ అమ్మాయి . వర్షం వస్తుందని , వాళ్ళ పాప తడవకుండా .... ఎంత చక్కని ఆలోచనో చుడండి.

6 వ్యాఖ్యలు: