26, నవంబర్ 2013, మంగళవారం

ప్రకృతి చిత్రం !!

 
 మనస్సుతో చూడాలే  కానీ ఇలాంటి చిత్రాలెన్నో  మన చుట్టూ ...





18, నవంబర్ 2013, సోమవారం

నీటి బిందువులు water droplets



















11, నవంబర్ 2013, సోమవారం

వంగ పువ్వు



8, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

మా ఊరి సంద్యాసమయం!!