18, నవంబర్ 2013, సోమవారం

నీటి బిందువులు water droplets6 వ్యాఖ్యలు: