31, ఆగస్టు 2010, మంగళవారం

తెల్ల బిల్లగన్నేరు పువ్వులు

ఈతెల్ల బిళ్ళగన్నేరు పువ్వులు రాత్రుళ్ళు చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి .చీకటిలో నక్షత్రాల్లా మేరుస్తూఉంటాయి.1 వ్యాఖ్య: