22, అక్టోబర్ 2009, గురువారం

నీటిబుడగలు.
వర్షము కురిసి వెలిసేక సన్ సైడ్ నుండి నీళ్ళు కారతుంటే ఇలాబుడగలులా వచ్చాయి .ఎలాఉన్నాయి .