29, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

22, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

16, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

12, డిసెంబర్ 2010, ఆదివారం

5, డిసెంబర్ 2010, ఆదివారం

చెంగల్వపువ్వులు.చేతవెన్న ముద్ద" చెంగల్వ పూదండ"
బంగారుమొలత్రాడు పట్టుదట్టి
సందెతాయెతులు సరిమువ్వగజ్జెలు
చిన్నికృష్ణా ! నిన్ను చేరికొలుతు.