28, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

22, నవంబర్ 2010, సోమవారం

పుగతోట వేయడం
పుగ నారుమళ్ళు


 పుగతోట వేయడానికి సిద్దం

 .

14, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

మా ఊరి చెరువు.
 పది సంవత్సరాల క్రితం ఈ బ్రిడ్జ్ కట్టారు.ఇది కట్టక క్రితం ఇలా చెరువు నిండితే దాటాలంటే చాలా కష్ట పడేవాళ్ళం.