17, జులై 2010, శనివారం

తెల్ల గులాబీలు13, జులై 2010, మంగళవారం

వరి చేలో ఊడ్పు

దీనిని లైను ఊడ్పు అంటారు. ఆచివర నుండి ఈ చివరకు తాడు పట్టుకుని వరసలో నాటుతారు .

10, జులై 2010, శనివారం

గులాబి పువ్వు

6, జులై 2010, మంగళవారం