31, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

ముద్దబంతులు

12, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

సీతాకోకచిలుక


ఇలా మా చేతికి చిక్కకమ్మా... చిలకమ్మా ...


చిక్కావో,  నువ్వు కూడా అంతరించే జీవుల జాబితాలో జేరిపోతావ్ జాగర్త!!!


4, అక్టోబర్ 2012, గురువారం